Integritetspolicy

Integritetspolicy OH Elektronik

OH Elektronik AB
Orgnr. 556228-2771
Frejagatan 5
572 30 Oskarshamn

OH Elektronik AB (OHE) behandlar personuppgifter för medarbetare, leverantörer, kunder och övriga användare som tjänster. Vi värnar om varje persons integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

OHE är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på OHE webbplats och vi rekommenderar dig att regelbundet ta del av dessa.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

OHE samlar in och behandlar dina personuppgifter, dvs information som kan identifiera dig som en individ eller som kan identifiera dig, endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du gör en beställning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, tecknar avtal mm. När det enligt lag krävs samtycke inhämtar vi sådant från dig.

2. Information som vi samlar in

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP adress, betalningar, anställning, kontakter vid akuta situationer. Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är så att OHE kan uppfylla sina åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person. OHE använder personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Du har när som helst rätt och utan kostnad begära att OHE inte behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

3. Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

OHE lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning. OHE kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om OHE på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

4. Skyddande och gallring av personuppgifter

OHE har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. OHE gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger.

5. Andra applikationer / webbsidor

I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av OHE. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer /webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

6. Cookies

OHE kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en webbsidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på webbsidan. Under hjälpfunktionen på din webbläsare kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av webbsidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

7. Ändra, radera och granska dina personuppgifter

Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera OHE via e-post. OHE kommer att på din begäran eller när OHE upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med DFS samt kopia på id-kort. Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) genom att kontakta OHE på adressen som står i punkt 9. OHE kommer att förhindra sådan information från fortsatt behandling. Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som får göras utan samtycke, dvs där vi har en laglig grund.

8. Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

9. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande OHE behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka brev till: OH Elektronik AB, Frejagatan 5, 572 30 Oskarshamn.


OH Elektronik

© OH ELEKTRONIK

Integritetspolicy

EN WEBBPLATS FRÅN: DESIGN from SWEDEN